خط کشی طولی ترافیکی

خط کشی طولی ترافیکی

 

خط کشی از مهمترین علائم افقی راهنمایی رانندگی است که برای افزایش ایمنی معابر ترسیم می‌گردد. هدف از خط کشی معابر منظم کردن حرکت وسایل نقلیه و عابران پیاده، آگاهی دادن به استفاده کنندگان از معابر و راهنمایی آنها است. خط کشی می تواند به تنهایی به کار رود یا برای تأکید و توضیح بیشتر مفهوم خود، با علامتها و چراغهای راهنمایی (علائم عمودی) توأماً مورد استفاده قرار گیرد.
خط کشی ها شامل خط کشی در طول معابر (خطوط ممتد و منقطع)، خط کشی در عرض معابر (خط ایست، خطوط عابر پیاده)، زمین نوشته ها و اشکال هستند که بسته به مورد از رنگ یا جنس خاصی تبعیت می کنند. خط کشی طولی معمولاً توسط ماشین خط کشی انجام می شود.
عرض خط کشی‌های طولی و فاصله پر و خالی آنها در معابر مختلف شهر بر حسب موقعیت و سرعت طرح معبر متفاوت است. هر چه درجه عملکرد معبر بالاتر رود، عرض خطوط و فاصله پر و خالی آنها افزایش خواهد یافت. چنانچه خطوط منقطع برای مشخص کردن محلهای خطر و یا نزدیک شدن به خطر به کار رود، طول خطوط پر باید بزرگتر از طول فاصله خالی بین آنها است. این طول می تواند گاهی بین ۲ تا ۳ برابر طول فاصله های خالی باشد. همچینن برای تفکیک و ارائه توجه بیشتر رانندگان در مناطق مسکونی طول و فاصله بین پاره خطها، از مقادیر مشابه آنها در مناطق غیرمسکونی می‌تواند کمتر باشد.

به عنوان مثال در معابر فرعی عرض خطوط طولی ۱۲ سانتی متر و به ازای هر ۳ متر خط کشی طولی ۵ متر فاصله خالی وجود دارد. در بزرگراه های شهری عرض خطوط طولی ۱۵ سانتی متر و به ازای هر ۸ متر خط کشی طولی ۱۳ متر فاصله خالی وجود دارد.

انواع خط کشی های طولی و کاربرد آنها:

۱- خط منقطع سفید

این نوع خط کشی به منظور تفکیک خطوط حرکت در هر سمت آزاد راه و یا بزرگراه و یا معابر شریانی رسم می گردد. این خط کشی در میانه معابر دوطرفه به شرطی که سبقت در آن با احتیاط و دقت مجاز باشد قابل ترسیم است.

۲- خط ممتد سفید

نمایانگر مرز خط حرکتی است که ترافیک در طرفین آن و در یک جهت یا در جهت مخالف می تواند حرکت نماید، اما رانندگان حق قطع کردن آن را ندارند. همچنین به منظور مشخص کردن حاشیه سمت راست سواره رو نیز می تواند به کار رود. متداولترین نحوه کاربرد آن در نزدیکی تقاطعها است. همچنین حاشیه سمت چپ سواره رو را در یک معبر با رفیوژ میانی مشخص می کند.

۳- خط دوتایی ممتد سفید

نمایانگر مرز خط حرکتی است که ترافیک در طرفین آن در یک جهت یا در دو جهت مخالف حرکت می نماید اما رانندگان مجاز به قطع کردن این خط نیستند. برای مثال به منظور کانالیزه کردن ترافیک نزدیک موانعی که عبور از آنها مجاز نیست یا خط کشی مسیر دو سمته با سبقت ممنوع به کار میرود از این خط کشی به منظور جداسازی ترافیک قبل از مانعی که ضرورت دارد از سمت راست آن عبور کرد استفاده می شود.

۴- خط سفید دوتایی، یک خط ممتد و یک خط منقطع

به منظور تفکیک دو جریان ترافیک که در جهت مخالف حرکت می کنند، به کار می رود. ترافیک در سمتی که خط منقطع است می تواند خط را قطع کند، اما در جهتی که خط پر کشیده شده باشد، این کار مطلقاً ممنوع است. این خط کشی برای ممانعت از سبقت گرفتن از یک جهت بوده و در معابر دو طرفه که دارای دو و یا سه خط حرکت هستند، معمول است.

۵- خط سفید دوتایی متشکل از دو خط منقطع

به منظور مشخص کردن مسیر حرکت در معابری که جهت ترافیک در آن به صورت دوطرفه است به کار می رود و سبقت از دو سمت با احتیاط مجاز است.

۶- خط چین سفید

به منظور ادامه دادن یک خط به داخل یک تقاطع به کار می رود. رنگ آن همان رنگ خط اصلی است که تا تقاطع ادامه می یابد.

۷- خط ممتد زرد

جهت جداسازی مسیر خط ویژه اتوبوس یا تاکسی که جهت حرکت آنها در خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه معبر باشد این خط ترسیم می گردد.

۸- خط چین زرد

در محل تقاطع یک معبر فرعی به مسیر خط ویژه اتوبوس و تاکسی خط ممتد زرد رنگ جدا کننده مسیر ویژه به صورت خط چین ترسیم می گردد و بیانگر اجازه عبور وسایل نقلیه شخصی از عرض خط ویژه است.

mkcc4